Anasayfa / FRAUD / Kredi Kartları ile İlgili Emsal Yargıtay Kararları

Kredi Kartları ile İlgili Emsal Yargıtay Kararları

Emsal Yargıtay Kararları, yerel mahkemelerin karar verirken göz önünde bulundurdukları, muhakemenin seyrini etkileyebilen kararlardır. Uygulamanın hangi fikri/akımı esas aldığını görmek için incelenmeleri faydalıdır. Davanın mahkeme nezdinde lehinize çevirmek için kullanılabilinir. Bu nedenle aşağıda kredi kartları ile ilgili bazı Emsal Yargıtay Kararlarının dosya numaraları ve içeriği ile ilgili  bilgileri bulabilirsiniz.

HGK E 2001 -19/534  Kredi Kartı sözleşmesindeki garanti şerhinin kefalet kabulü

HGK E 2003- 3/702   Olayın gerçekleşme biçimi ve davacının kredi kartını muhafaza konusunda kusuru bulunup bulunmadığı yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı…

HGK E 2004 -19/218  4077  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 sayılı yasayla değişik 23. maddesinde; bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemelerinde bakılacağı hükme bağlandığından, davanın Asliye Mahkemesinde görülmesine olanak bulunmamaktadır.

HGK E 2004 -19/550  Kredi kartı borcundan dolayı açılan menfi tespit davası, Tüketici Mahkemelerinin görevli olması

HGK E 2005- 13/278  4822 sayılı yasanın geçici 1. maddesi için temerrüt tarihi tespiti

HGK E 2005- 13/350  Kredi Kartının bu özelliği nedeniyle, borçlunun temerrüdü, banka tarafından akdi ilişkinin sona erdirilip hesap kat edildikten sonra, borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğinden veya ihtarnamede ödeme için süre verilmiş ise, bu süre bitiminden itibaren oluşur.

3 HD E 2003- 11553   Kredi kartının haksız kullanımı nedeniyle uğranılan zarar

3 HD E 2004- 8496    Kredi Kartı hamilinin haksız kullanım nedeniyle üçüncü kişi ile olan ihtilafının genişletici yorum yoluyla bu madde kapsamında değerlendirilerek tüketici mahkemesinin görevli kabul edilmesi isabetsizdir.

4 HD E 2003- 7250    Bankaya gerekli bildirimi yapmamış olan davacı, özen eksikliği nedeniyle kendisi de kusurludur.

10 HD E 2005- 3509  Kredi kartı borcunda temerrüt tarihi hesap ekstresindeki son ödeme tarihi olarak değil, ihtarnamede verilen sürenin dolması ile belirlenir.

11 HD E 1991- 2946   Sözleşme hükümleri dikkate alınmadan, davalı bankadan otorizasyon alındığının tanıkla ispatının kabulü doğru görülmemiş ve kararın bu yönden davalı banka yararına bozulması gerekmiştir.

11 HD E 1995- 3904   Casino harcamalarına nakit avans faizi tahakkuku

11 HD E 2002- 5979  Davalı kredi kartının kaybolmadığını, ancak sliplerdeki imzanın kendisine ait olmadığını, bazı alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin optik okuyucularla alınarak sahte kartlara aktarılıp harcama yapıldığını beyan ettiğine göre, davalının bu savunmaları üzerinde durularak, gerektiğinden kredi kartları konusunda uzman bilirkişilerden bu konuda rapor alınarak hüküm kurulması gerekir.

11 HD E 2003- 7214  Kredi kartı ile mal ve hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen kredilerin tüketici kredisi hükümlerine tabi olduğundan çıkacak uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesi görevlidir; dava açıldığı tarihte görevli olan mahkeme, yeni yasa ile görevsiz hale geleceğinden görevsizlik kararı verilmesi zorunludur.

11 HD E 2003- 9216  Davacıya ibraz edilen kartın yabancı bir bankaya ait olup, işlem tutarının bu banka tarafından davalı bankanın kayıtlarına aktarıldığı ve hesapta bulunan tutarın geri talep edilmesi için uluslararası sözleşmeler ve kurallar gereğince kabul edilen sürenin de geçtiği, … davalı bankanın sebepsiz zenginleşmesine neden olacak şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

11 HD E 2007- 13671  Üye işyeri sözleşmesinde, firmanın alışveriş tutarının işyeri limitini aşması nedeniyle aynı harcama için birden fazla satış belgesi düzenleyemeyeceği belirtilmesine rağmen, davacı satış tutarını ikiye bölmüştür. Bu nedenle üye işyeri sözleşmesinden doğan alacağın tahsiline ilişkin davanın reddi gerekir.

12 HD E 2003- 16878  Banka tarafından borçluya gönderilen hesap bildiriminde ödemek için süre verilmişse temerrüt tarihi, ihtarın tebliğinden sonra ihtarnamede verilen ödeme müddetinin bitim tarihidir.

13 HD E 2004- 00944 Banka tarafından kredi borçlusuna ihtarname gönderilmemiş ise, kredi borçlusunun gönderilen son hesap ekstresinde belirtilen tarihte istenen asgari miktarı ödememesi nedeniyle, bu tarih itibariyle ödenmeyen kredi kartı borcu icra takibi aşamasına geldiğinden, bankaca hesabın kat edildiği tarih, şayet hesap kat edilmemiş ise, gönderilen son hesap ekstresindeki belirtilen ödeme tarihinin temerrüt tarihi olarak kabulü gerekir.

13 HD E 2004- 9537   Uyuşmazlığın çözümünde kartın davacıya teslim edilip edilmediği büyük önem arz ettiğinden; mahkemece kuryenet teslim belgesi alının ibraz edilip davacıdan alınacak ve toplanacak imza örnekleriyle bilirkişi vasıtasıyla teslim tutanağındaki imzanın davacıya ait olup olmadığının tespiti ile sonucuna göre hüküm kurulması

13 HD E 2005- 13078  Davalı kabul ettiği bu limit ve temerrüdünden sorumludur. Bankanın limiti sonradan arttırması davalıyı bağlamaz.

13 HD E 2005- 18073  Davacı banka, davalı ile imzalanan kredi kartı üyelik sözleşmesini bulamadıklarını belirterek sözleşmeyi ibraz edememiş ise de, bankaların veya diğer kredi kuruluşlarının ilgili oldukları yasalar çerçevesinde faaliyet gösterip para alıp satan kuruluşlar olduğu gözetilerek mahkemece, davalının temerrüde düştüğü tarih itibariyle diğer bankaların aynı neviden kullandırdığı kredilerin faiz oranları araştırılmalı, diğer ekonomik etkenler de nazara alınmak suretiyle menfaatler dengesine uygun faiz oranları saptanmalıdır.

13 HD E 2010- 3958   Kredi kartı hizmetinin banka için bir riski bulunduğu gibi bir maliyeti de bulunmaktadır. Bankanın bu maliyeti kredi kartı kullanıcılarına yansıtması doğaldır.

19 HD E 2000- 8010  MK.nun 169. maddesinin 2. fıkrasında koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan borçların sulh hakimi tarafından onanması öngörülmüş ise de, somut olayda ek kart hamili davalı H.K. kocası diğer davalının borçlarından değil kendi harcamalarından sorumludur.

19 HD E 2001- 986   Kredi kartı ile harcamaya izin veren müessesesinin harcama yapan kişinin kredi kart hamili olup olmadığı bir başka deyişle kredili müşterisi tarafından kullanıp kullanılmadığını, gerekli hüviyet kontrolü yapmak suretiyle denetlenmesi

19 HD E 2001- 3490  Sahte kredi kartları ile birden fazla slip çoğaltarak ve karşılığı olan parayı tahsil ederek bankayı zarara uğratmak

19 HD E 2001- 7585  Üye işyerinin kredi kartıyla yapılan harcama sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermediği, kayıp çalıntı kartlarla işlem yaparak davacı bankayı zarara uğrattığı gözetilerek, zarardan sorumluluğu gerektirecek şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlıik bulunmaması

19 HD E 2002- 6753  Garanti edilen limit artışlarından sorumlu tutulabilmesi için sözleşme koşullarındaki değişikliklerin garanti verene bildirilmesi, onunda bu değişikliklere karşı çıkmamak suretiyle muvafakat etmesi gerekir.

19 HD E 2004- 1386  Kredi kartı ile mal ve hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler tüketici kredisi hükümlerine tabidir. Davanın açıdılığı andaki kurallara göre görevli olan mahkeme yeni bir kanunla görevsiz hale gelmişse görevsizlik kararı verilemsi zorunludur.

6 CD E 2000- 2591  Sanığın müdahile ait kredi kartını kullanarak, alışveriş yapmaktan ibaret eyleminin sübutu halinde, nitekli dolandırıcılık şuçunu oluşturabileceği dikkate alınarak, delil takdir ve tartışması, üst dereceli mahkemeye ait olduğu gözetilerek, “görevsizlik” yerine hırsızlıktan mahkumiyetine karar vermek yasaya aykırıdır.

6 CD E 2001- 12836  Hırsızlık ve bilişim suçu, sanığın Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde çalışan yakınanın gündüzün masasındaki çantasından içerisinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı çaldıktan sonra, kredi kartı ile ATM’den iki defa para çekmek biçimindeki eylemlerinin TCK’nun 491/4 ve aynı yasanın 525/b-2, 80. maddelerine uyan suçları oluşturduğu

6 CD E 2002- 906  Nitelikli dolandırıcılık, sanığın yakınına ait kredi kartını ondan habersiz çantasından alıp bu kartla çeşitli yerlerden alışveriş yaptığının iddia edilemsi karşısında; eylemin sübutu halinde ayrıca TCK.nun 504/3. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu

6 CD E 2002- 2418 Sanığın, yakınına ait olup, şifresiyle birlikte çaldığı lkredi kartları ile ATM’den para çekmesi eylemlerinin, TCK.nun 525/b-2, 80 maddelerindeki şuçu oluşturduğu

6 CD E 2003- 558   Sanığın evinde kaldığı yakınının cüzdanından kredi kartını çalması eylemi TCK’nun 491/3. maddesindeki suçu, bu kartla ATM’den para çekmesi ise 525/b-2 maddesindeki suçu oluşturduğu

10 CD E 2004- 14311  TCK 525/b çalıntı kart ve şifre kullanımı bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sitem kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçunu oluşturduğu

11 CD E 2002- 8598 Sanığın işlettiği işyerinde bulunan pos cihazından geçirilmek suretiyle, aslı Türkiye dışında yaşayan B. müşterisi J. adlı kişiye ait olan sahte kredi kartını kullanarak haksız menfaat sağlamak istediği iddiasıyla açılan davada, suç tarihinde sanığın işyerinde kurulu pos cihazının dkoz haneli olup olmadığının araştırılması

11 CD E 2003- 2671  Kredi kartlarının otomatik işleme tabi tutulmuş sistemin bir unsuru olduğu, kartla birlikte şifrenin kullanılması halinde elektronik sisteme girilebildiği bu nedenle de, sanığın müştekinin elinde bulundurduğu kredi kartını ve evvelce bildiği şifreyi de kullanmak suretiyle ATM makinesinden para çekmekten ibaret eyleminin hırsızlık şuçunu değil, TCK.’NUN 525/b-2 madde ve fıkrasında yaptırıma bağlanan bilişim suçu oluşturmaktadır.

About ibrahim kudret elçiboğa

1980 yılında İstanbul’da doğan İbrahim Kudret ELÇİBOĞA, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede; İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü’nde İşletme üzerine tezsiz yüksek lisans yaptı. Asteğmen olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1,5 yıl süreyle Akbank Çağrı Merkezi’nde Müşteri Temsilcisi olarak çalıştı. Daha sonra HSBC’de Chargeback uzmanı olarak 2 yıl görev aldı. 2008-2014 yılları arasında TEB bankasında Chargeback Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra, 2014 yılında Atlasglobal Havayolları’nda Ödeme Sistemleri ve Fraud & Chargeback Müdürü olarak olarak göreve başladı. Eş zamanlı olarak, Atlasglobal'ın bir diğer şirketi olan VOR IT'de Ürün Müdürü olarak görev aldı. 6 yıl bu firmada çalıştıktan sonra , şu an Kıdemli İş Analisti olarak Payten şirketinde çalışma hayatını sürdürmektedir. İbrahim Kudret ELÇİBOĞA, fraud,chargeback,risk yönetimi,ödeme sistemleri ve e-ticaret hakkında görüşlerini ve makalelerini fraudandchargeback.com adlı kişisel sitesi üzerinden paylaşmaktadır. Ayrıca Fintechtime dergisi için uzmanlık alanları ile ilgili köşesinde makaleler yazmayı sürdürmektedir. Bunun yanında konusu ile ilgili çeşitli dergi ve internet sitelerinde yayınlanmış birçok makaleleri bulunmaktadır.

Check Also

TC Yasalarında Bilişim Suçları

Bilişim Teknolojileri kullanılarak işlenen tüm suçlar ” Bilişim Suçlarını” oluşturur. Bilişim Teknolojileri hakkındaki bilgisini kendisine ait …

google-site-verification: google7ccb9e19d250d7da.html